گفت و گوی عجیب علي كفاشيان: قبول کنیم ماستمان ترش است/ کی روش باید بپذیرد، فدراسیون کارفرمای اوست

گفت-و-گوی-عجیب-علي-كفاشيان-قبول-کنیم-ماستمان-ترش-است-کی-روش-باید-بپذیرد-فدراسیون-کارفرمای-اوست

وب سایت رسمی برنامه نود- على كفاشيان امروز گفت و گویی عجیب با روزنامه قانون انجام داده است.

به گزارش سایت نود، در این گفت و گو شاهد یک کفاشیان متفاوت هستیم. صحبتهای او به گونه ای است که انگار که از ماجرایی دلخور است. کفاشیان در این گفت و گو می گوید تاج و ساکت هم باید مثل او و بقیه پاسخگوی ملت باشند. او در این گفت و گو به صورت زیرکانه ای از کی روش هم انتقاد می کند و از کارشناسان می خواهد عملکرد کی روش را در هفت سال اخیر بررسی کنند.

 

 

 جدايي برخي افراد از بدنه ورزش يا جابه جايي آن ها در پست هاي مختلف همواره اين شايبه ها را به وجود مي آورد كه نكند تخصص كسب شده در طول ساليان مختلف از دست برود. اين اتفاق درباره شما نيز رخ داد.

جامعه ورزشــى تافته جدا بافته از تصاويــر، صداها و حقايق جامعه نيست و هر آنچه در جامعه زيستى مى گذرد، با نوسان اندكى در جامعه ورزشى نيز گذران دارد و زمان و تاريخ با هيچ قوم و قبيله و ملتى تعارف ندارد و ما نيز مثل ديگر مردمان كره خاكى، از خاصيت و تاثير گذارى زمان تمكين پذير هستيم، مقاومت مى كنيم اما تاب و توان مان نيز اندازه اى دارد و اگر خارج از توان مان باشــد كه هست! مثل همه مردمان دنيا كه از سطحى به سطح ديگر نقل مكان كرده اند، ما نيز نقل مكان خواهيم كرد.

 وضعيت فوتبال كشور و نوع مديريتى حاكم بر آن، بسياري از كارشناسان را ناراضي كرده است؛اين موضوع را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

مديريت در ورزش و به خصــوص فوتبال يكپارچه و متمركز نيســت و متوليان پيدا و پنهان دارد! به عبارتى هر آنچه ثمــره مديريت در ديگر بخــش هاى جامعه به معرض نمايش درآمده ، در فوتبال و ورزش نيز قابل ديدن است و هيچ فدراسيونى مجزا از فدراسيون ديگر نيست و همگى در يك رديف ذهنى و فكرى حركت دارند. هيچ بقالى نمى گويد ماست من ترش است اما بايد بپذيريم كه ماست مان ترش اســت! آنچه مردم درباره مديريت هاى جامعه ورزشى و به خصوص فوتبال بيان مى كنند، فكر مى كنم نزديك به واقعيت باشــد. رسانه ها بايد از طريق آمار گيرى و نظر سنجى واقعى از مردم متوجه شوند كه آيا مديريت در جامعه ورزشى مطلوب و قابل اعتماد است و يا خير؟! اگر مديريت ها مطلوب است كه همگى سهيم هستيم و اگر مديريت ها نامطلوب و به عبارتى تصويرى از كم يا بى اعتمادى و بى باورى است، دوباره همگى سهيم هســتيم و مهم تر اينكه بايد پاسخگو باشــيم. اميدوارم ادبيات پاسخگويى در ذهن و افكار مديريت هاى كشور نهادينه شود پاسخى كه با ســند مطابقت داشته باشد.(مي خندد) البته اســنادى كه در يك فرآيند طبيعى و قانونى ساخته شود.

 بـه موضـوع تيم ملـي فوتبـال بپردازيم،آورده هاى كارلـوس كى روش بـراى فوتبال مان چه بوده اسـت؟ بسـياري معتقدند او براسـاس دستاوردهايي كه داشته حق دارد اينچنين نگاه از بالا به پايين به فوتبال مان داشته باشد.

ابعاد و مختصات كى روش در قالب مربى مشخص است، او نيز مثل ديگر انسان ها نقاط قوت و ضعف دارد مثل ديگران پر از دانايى و نادانى و به طور كلي زاييده شرايط است. ابعاد و مختصات فوتبال كشور نيز مشخص است و مانند فوتبال ديگر كشورها نقاط قوت و ضعف دارد اما همان طور كه كى روش همه فوتبال كشور نيست، فوتبال هم همه موضوعات كشور نيست! اگر ياد بگيريم كه هر چيزى سر جاى خودش باشد، از هر موضوعى به اندازه خودش، انتظار خواهيم داشت و به هيچ ورزشــى به عنوان سوپاپ اطمينان ناكامى هاى ديگر نگاه نمى كنيم!. گاهى اوقات كنش و واكنش ها به گونه اى است كه زيبنده نظام ذهنى و فكرى جامعه ايران نيست! تاريخ اين سرزمين كهن ابعاد و گستردگى فراوانى دارد كه انتقال خصلت و صفت هايش هنوز در بطن جامعه امروز بروز و ظهور دارد بنابراين كى روش و كى روش ها بايد بدانند درچه سرزمين و تاريخى پا گذاشته اند. شايد اكنون بال هاىمان كمى رنجور و به عبارتى شكسته باشد اما اگر ترميم پيداكنيم، سقف پروازمان مانند عقاب است! اگر كى روش داراى سبك، سياق، روش و منش باشد بدون شك خطوط ذهنى و فكرى اش را بايد در فوتبال كشور درك كرد و به عبارتى از دور قابل شناسايى باشــد! (تاكيد مي كند كه اين را بايدمربيان، بازيكنان و هواداران فوتبال پاسخ بدهند). برخىمربيان فقط نتيجه گرا هستند و برخى مربيان بازيكن ساز،عده اى از آن ها مدير و برخى رهبر هستند، برخى مربيان مهندس و سازنده و برخى ديگر حاضرى خور و به عبارتى مونتاژ كار هستند! عده اى از مربيان فوتبال را هنر مى دانند و برخى فوتبال را فقط محل كاسبى و درآمد! كارشناسان بايد بگويند هفت سال حضور كى روش چه آورده هايى براى فوتبال كشور داشته است؟! آيا سبك، روش و متد فكرى كى روش در فوتبال باشگاهى كشور قابل مشاهده است؟! نمى توانم استناد به نتايج كنم و بگويم در جام ملت ها اول، دوم و يا رتبه ديگري كسب كرده ايم اما در كنار دو دوره حضور در جام جهانى با كى روش، كارشناسان به دنبال خط فكرى اشهستند كه آيا در فوتبال كشور قابل تشخيص است؟! خودفوتبالى ها مى گويند كه ديگر اسم ها كارايى ندارند و آنچه كارايى دارد عمل است. بنابراين بايد تجزيه و تحليل كنيم كه آيا در قبال داده هايى كه فوتبال ايران براى كى روش داشته به همان ميزان نيز داده هايى را انباشت سرمايه كرده ايم؟! به عنوان مثال اگر همين امروز كى روش از فوتبال كشور برود آيا خطوط ذهنى و فكرى اش در فدراسيون فوتبال و همچنين فوتبال كشور ادامه دار خواهد بود؟!

 مثلث اصفهاني ها؛ به احتمال زياد اين كلمه را بارها در رسانه ها خوانده ايد. برخي معتقدند تاج،ساكت و محمود اسلاميان اقداماتي در فدراسيون انجام داده اند كه حاشيه هايي را در پي داشته است.

در اين مورد نظري ندارم اما مــردم امروز، مردم ديروز نيســتند و به درســتى به ابعاد پيدا و پنهان مديران اشــراف پيدا كــرده اند و اگــر نتيجه، رفاه مطلوبى است آن را از چشم مديران مى بينند و اگر نقص و كاســتى و ....وجود دارد آن را هم از چشــم مديران مــى بيننــد؛ بنابراين تاج و ســاكت ها نيز زاييده شرايط هستند و آنان نيز مثل من و بقيه بايد پاسخگوى ملت باشند.

 شـما در طول گفت وگوهاي اخير خود بارها محمد دادكان را شـخصيتي منحصر بـه فرد در فوتبال دانسـته ايد، نظرتان در اين باره تغييري نكرده است؟

دادكان زبان دغدغه مردم اســت و اعتقــاد دارم كه با شجاعتش آنچه را به صلاح كشــور است، بيان مى كند و به همين دليل اســت كه مردم دوستش دارند و من نيزدوستش دارم.

 بسياري از هواداران ورزشي معتقدند شما در قراردادي كه با كي روش بستيد، اجازه رفتارهاي عجيب و غريب را به او داديـد در اين باره حق را به هواداران مي دهيد؟

نظر خاصي ندارم امــا اميدوارم كــى روش بداند كه فردگرايى، انحصار طلبى و رفتــار ديكتاتور گونه از همه جوامع رخت بر بسته است و اگر مى خواهد شخصيت قابل باورى داشته باشد ، بايد بياموزد كه بر اساس احترام متقابل رفتار كند! او بايد بپذيرد كه فدراسيون فوتبال كارفرماى اوست و اين كارفرما ست كه جهت حركت و ابعاد توليدات را براى او مشخص مى كند! كى روش بايد بپذيرد كه همه مربيان، بازيكنان و توليدات وطنى فوتبال مان براى مردم قابل احترام هســتند و او نيز احترام بگذارد! در كشورى زندگى مى كنيم كه ابعاد اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى،سياسى، ورزشى و ...آن مشخص است؛ بنابراين كى روش در برابر داده هايى مشخص قرار دارد و ابعاد حركت كى روش هم مختصات معين دارد، مردم نيز متوجه شده اند براى اين كه به سمت و سوى توسعه يافتگى و همچنين توسعه پايدار حركت كنيم بايد در همه ابعاد خطوط ذهنى و فكرى جامعه زيستى، باز توليد معنايى، روشى و منشى صورت بپذيرد!

 البته دو بار حضور پياپي در جام جهاني اتفاق مثبتي اسـت كه با حضور كي روش اتفاق افتاده؛ بنابراين نمي توان رفتارهاي او را به طور كامل منفي دانست.

با توجه بــه ظرفيت فوتبــال كشــور و فضايى كه رقباى مان داشــته اند حضور در جام جهانى يك اتفاق مطلوب است و شرايط به گونه اى است كه مربيان ديگر نيز مى توانند اين پيوســتگى حضور در جام جهانى را تجربه كنند و اين اتفاق نيز ثمره گذشت و خاصيت زمان است كه شرايط ذهنى مان را ارتقا داده است! بنابراين بايد همگى نسبت به موضوعات جامعه و جامعه ورزشى واقعگرا باشيم و يكى از اين واقعيتگرايى ها تشخيص حركت جامعه و توجه به نيمى از آنان يعنى بانوان است ِ دنياى امروز دنياى زنان و مردان همراه است بر همين اساس عين همان حقى كه براى مردان وجود دارد براى بانوان نيز هست! بنابراين لازم اســت كه به مطالبات و خواسته هاى ورزشــى بانوان جامعه نظير حضور در استاديوم هاى ورزشى و ...توجه شود حضور بانوان در ورزشگاه ها يك حق پيش پا افتاده و بسيار طبيعى است كه متاسفانه در جامعه ايران به عنوان يكى از اولويت ها به شــمار مى رود و فكر مى كنم مغاير با تاريخ و تمدن ايرانى اسلامى باشــد مغاير از اين جهت كه ما جامعه اى نجيب زاده هستيم و اين گونه موانع به تاريخ نجيب زادگى مان خدشه وارد مى كند!

روزنامه قانون

نظرات ۳۷

 • وحيد٦٦٦٦٦٦

  اَي خِدا
  ببين كي داره حرف ميزنه!!!كسي كه خودش باعث اينهمه باج دادن به كيروش هست مربيه كه هيچ دستاوردي براي فوتبالمون با اينهمه امكاناتي كه بهش دادن نداشت ،مربيه كه حتي مارو نتونست جزء ٤تاتيم اسيا بكنه ولي منتي كه رو سر ما ميزاره در حد يواخيم لو هستش

  • afshin

   دوستان کارشناس وکارشناس نما خیلی حرفهای بزرگی میزنن و خواسته های بزرگی هم دارن که متاسفانه برای خودشان هم دست نیافتنیه،یکی میگه توجام جهانی قبلی مگه دربین چهارتیم چندم شدیم؟یکی دیگ انتظاربردن تیمهای اسپانیا وپرتغال رو داره اونیکی مربی خارجی که یه زمانی خودش سرمبی تیم ملی بوده علاوه برسنگ اندازی در روند تیم ملی مثل گربه سیاه منتظر زمین خوردن کیروشه که سریعاجاشوبگیره وبرای این هدفش ازهیچ کوشش فروگذارنیست مربیان وطنی که بیش از30ساله هنوزموفقتی درسطح آسیانداشته اند پرازادعا هستند ویه جوری حرف میزنند انگارکه فرگوسن شاگرایشان بوده .متاسفانه مامردم که عنوان هوادار را یدک میکشیم رنگ باشگاهی رو بر تیم ملی ایران ترجیح داده وندانسته بادشمنان تیم ملی همکاری میکنیم اونوقت انتظارداریم همه چی آروم باشه و تیم ملی ازمرحله گروهی بالابره.لطفا کمی هم به فکرایران باشیم

  • M75A

   داداش خوب این کفاشیان هم خطلا کرده الان به خطلا ی خودش پی برده
   باز بگه مردم ببینن چه خبره بهتره تا سکوت کنه و کیروش بیشتر بهمون توهین کنه

  • afshin

   درجواب M۷۵A
   میشه بپرسم چه توهینی به مردم ایران کیروش کرده؟اگه میگه لیگ باکیفیتی نداریم توهینه؟اگه میگه امکانت استانداردنداریم توهینه؟زمین مناسب نیست توهینه؟بازیکنهای لیگ ایران بواسطه حضورمربیان آماتوروقدیمی ونیزعدم آموزش آکادمیک ضعیفن وقادربه رقابت بابازیکنهای طراز اول دنیانیستند توهینه؟اگه همه کارشناسان وپیشکسوتان ونیز چندتامربی شاغل درلیگ مرتبا دنبال ضربه زدن به تیم ملی وجایگاه کیروش ازهیچ کوششی دریغ نمیکنند وبابرنامه های ایشان مخالفت میکنند این کیروشه توهین میکنه یااین دوستان؟اگه کلی هواداریه تیم خاص مربی درجنده چندمشون رو فرگوسن تلقی کرده ومرتبا ازاین آقاحمایت چش بسته میکنند این توهینه کیروشه؟توروقرآن کمی منصف باشید.حمایتش نمیکنید وتیم باشگاهیتون رو ازتیم ملی کشورتون بالاترمیدونید لااقل کاری به کارش نداشته باشید

 • saeid

  اولین مصاحبه منطقی وعاقلانه ای بودکه ازکفاشیان خواندم،واقعاچقدرپخته وعالی مصاحبه کرده بودوامیدوارم عملش هم مثل همین حرف هایش باشد

 • تو که شیش تا از الهلال و عمرخربین خوردی گل من

  فدراسیون فوتبال به نظر بنده به جای حمایت از باشگاه پرسپولیس به تیم ملی رسیدگی کنه که آقای کیروش انقدر شاکی نباشه همیشه ما استقلالیا عادت داریم به این ناعدالتی ها ولی کیروش براش عجیبه چون هیچ جای دنیا ندیده

  • بردیا

   میشه یه نمونه از طرفداری فدراسیون به نفع پرسپولیس بگی فدراسیون اگه میخواست یه بازی قبل از الهلال را جابجا میکرد نکنه از این همه فاصله امتیاز داری میسوزی به قول اقا وحید ای خدا

 • پیمان

  کیروش بعد جام جهانی باید بره

  • سجّاد

   اگه کیروش بعد از جام جهانی بره که اوج بدبختی هست برای فوتبال ما. آخه عقلتون کجا رفته شماها؟ چرا اینقدر خیانت میکنید به فوتبال ملی؟ فقط و فقط شش ماه بعد از جام جهانی جام ملتهای آسیاست که توش 43 ساله حتی به فینال هم نرسیدیم. هفت سال هزینه کردیم برای کیروش که شش ماه مونده به جایی که باید از این هفت سال هزینه نتیجه بگیریم بذاریم بره؟ کدوم مربی میتونه تو اون شش ماه جایگزین بشه و بهتر از کیروش که هفت سال سرمربی بوده نتیجه بگیره؟ پس فارغ از هر نتیجه ای در این گروه مرگ در جام جهانی، کیروش باید هرطور شده تا شش ماه بعد از جام جهانی یعنی تا جام ملتها نگه داشته بشه. اونجاست که میتونه معیار ارزیابی عملکرد و نتیجه گرفتن از این هفت سال باشه. جایی که دوره قبل با کیروش به خاطر اون داور لعنتی حذف شدیم اما این دوره میتونیم امیدوار باشیم که هیچی مانعمون نشه و طلسم 43 ساله رو بشکنیم، همونطور که اولین جام جهانی با کیروش رو به سختی صعود کردیم اما دومین جام جهانی یعنی اولین صعود پیاپی رو به راحتی هرچه تمامتر، اون هم با کلی بازیکنهای جوان و نسل جدید، که این سیر پیشرفت تیم در این هفت سال رو نشون میده

 • M

  تا وقتی امثال شما هس به هیجا نمیرسیم

 • جازموریان

  این چه مصاحبه ای بود کردی آخه الان کی روش با ی بیانیه توییتری اخراجت میکنه از فدراسیونش.
  جای دادکان خاااالیست.

 • محمد

  خیالات بر داشته شما را اقا جان..!! مثل اینکه یادت رفته فقط اقدامات کیروش بود که ابروی ایران در فوتبال حفظ شد و شما ودوستانت توانستید سالها در فدراسیون فوتبال بمانید!! وگرنه امثال دادکان،عابدینی و چند مرد رند دیگه شما را از عرش فدراسیون به فرش خانه اتان می کشانیدن!! وگرنه شما هنوز که هنوزه یک زمین تمرین نتوانستی برای تیم ملی فراهم کنید!! دیکتاتور شمایی که حرف نا حسابی می زنی وگرنه کیروش تا به حال بیشتر از انچه باید در ایران مایه گذاشته...کارشناسان و منتقدات رو هم برای خودت نگه دار... استاد..

 • ایران من

  بله آقای کفاشیان همونطور که خودتان اذعان کردید ماست شما ترش است,چرا که مدیران فوتبال,منجمله شما,بر اساس شایسته سالاری بر سر کار نیستند, تا ورزش بدست ورزشیها و فوتبال بدست فوتبالیها نباشد همین آش است و همین کاسه, به همین دلیل است که کسی آقای کیروش را نمیتواند بازخواست کند,چرا که سطح دانش, معلومات,تجربیات و کلاس کاری وی از مربیان لیگ,کارشناسان,پیشکسوتان,دست اندرکاران فوتبال ایران و فدراسیون بسی بالاتر است,(بنابراین این شائبه ایجاد میشود که ایشان نگاه از بالا به پایین دارند),از اینروست که سرمربی مجبور است سوای وظایف تعریف شده ی یک مربی تمام امورات دیگر(فوتبالی و غیر فوتبالی) مربوط به تیم ملی را جملگی خود بر عهده بگیرد, تا کار به نحو احسن انجام شود, اگر زمام کارها از دست ایشان خارج گردد, چیزی بجز بلبشو ,قصور, آشفتگی و شکست به بارنمیاید !!! به عنوان مثال تاسیس ایفمارک و پک به مغز کدام یک از شما سروران خطور میکرد, مراکزی که در سطح اول فوتبال اروپا و جهان مورد بهره برداری و استفاده هستند,,ایشان شایسته سرمربیگری تیم ملی هستند و تکالیف خود را ,بر اساس وجدان کاری تعریف شده در جوامع دموکراتیک غربی, به نحو احسن انجام میدهند و صلاح فوتبال ما را میخواهند,,آبروی فوتبال ایران,که ذره ذره در طول این سالها جمع شده است, به واسطه ی درایت ایشان است!!!

  • جازموریان

   عجب انشایی نوشتی ایول.
   نتیجه گیری فقط نداشت لابد (کی روش باید رئیس فدراسیون بشود است)

 • 11

  خخخ حالا بايد منتظر بيانيه كيروش باشيم الان كيروش ميگه دليل نتيجه نگرفتنه احتماليمون در جام جهانى برانكو مربيان ايرانى كفاشيان هستند و مردم بايد دشمنشون رابشناسن و من خوبم

  • زنده باد عقلانیت

   تا حالا بعد از کدوم بازی رسمی بهونه گرفته و برانکو یا مربیان ایرانی رو مقصر دونسته؟!
   یه مثال می تونی بزنی؟

  • زنده باد عقلانیت

   یارو میگه هر کس مثل ما فکر نمی کنه باید از ایران بره!
   درگیری مربی و بازیکن، مربی و مدیرعامل، مدیرعامل و مربی، مربی و مربی، همه و همه هر روز توی این فوتبال حرفه ای ایران! اتفاق می افته، هیچکس نمیگه توهین به مردم بود!
   افشین قطبی ادعا می کرد فقط اون می تونه از پس کره بربیاد و نتیجه ش شد نرفتن به جام جهانی...
   زمان مربیگری برانکو توی تیم ملی، خیلی از روشنفکرها صاحب نظر! معتقد بودن تیم برانکو نتیجه گرا هستش و قشنگ بازی نمی کنه. جالبه که بررسی نکردن بعد از چند سال حضور برانکو چه تاثیری روی فوتبال ما گذاشت علیرغم داشتن یکی از بهترین نسل بازیکن های فوتبال.
   قبل از جام جهانی 2006 یه مصاحبه ی بامزه از علی کریمی پخش شد توی تلویزیون که به برانکو و برنامه هاش ایراد گرفت. توی بازی های جام جهانی بعد از تعویض با لگد به ساک پزشک تیم لگد زد. علی دایی می گفت راست راست توی چشمم نگاه می کردن و پاس نمیدادن. بامزه و جالبه که هیچکس از زورگویی و باندبازی و توهین آقایون حرف نمیزد و هنوز آقای علی کریمی محبوب یکسری افراده!!!!
   قربون برم خدا رو
   یک بوم و دو هوا رو
   حافظه ی تاریخی داشتن یکی از نعمت های خدا هستش تا بعد از حذف ایویچ، سال های سال نگیم عجب اشتباهی کردیم برکنارش کردیم....

 • مسعود

  چقدر فیلسوفانه صحبت کرده(:(:(:

برچسب ها