نظرات ۱

  • فریدتاجی بارسایی

    اینتر برای بازگشت به دوران طلایی به یک انقلاب نیاز دارد

    اینتر اولین وآخرین تیم ایتالیایست که موفق شد سه گانه راکسب کند