نظرات ۲

  • امیر حسین

    با این بازی و برد،کمی از درد تلخ دربی و باخت به السعد کمی سبکتر شد. امیدوارم ۲تاجام و بگیره پرسپولیس،چون پرسپولیسه

  • رحمان

    این پیروانی شورش رو در آورده...