موقعیت فوق العاده طارمی که به طرز عجیبی گل نشد

۱۲۶۰۹

نظرات ۱

  • استقلال

    گل نکردنش از گل کردنش سخت تر بود
    با چشم بسته زد
    حواسش بیشتر جمع میبود گل میشد
    ادمین چاپ کن لطفا