نظرات ۲

  • بهرام

    تبریک تبریک بعد چند هفته بارسای واقعی را دیدیم. این ی ستا. این ی ستا این ی ستا دم هوادارای فهییم سویا هم گرم.

  • ارتش سرخ

    واقعا لذت بردم.نمیتونستم چشم از مسی و اینی یستا بردارم،بقیه هم خیلی خوب کار کردن.حیف که میخواد بره لیگ سطح پائین چین.واقعا مسئولان باشگاه باید با یه برنامه درست،یه کاری کنن اینی یستا تو نیو کمپ خداحافظیه باشکوهی داشته باشه نه تو کشوری مثل چین و.....