نظرات ۱

  • مستاجر خدا نیستم بندشم

    اخه چی میشد تا اخر بازی با ریسک بلا سرویس میزدیم.
    مگه فرهاد نمیتونست بزنه سرویس اخر رو.
    لحظه اخر لرزیدیم و الا برزیل وا داده بود