نظرات ۱

  • مهران

    مهمترین کاری که فدراسیون بایدانجام بده تمدیدقراردادتاحداقل پایان جام ملت های2023باکیروشه چون مطمئنم بااین مربی تو جام جهانی بعدی توقطرایران یکی ازبهترین تیم های جام خواهدبودوباعث ترس همه میشه امیدوارم فقط کارشناسانه به عملکردکیروش بنگرن اونوقته که این تمدیدحداقلی خیلی هم کم محسوب خواهدشد