نظرات ۱

  • کیروش با کیفیت

    تونی کروس المانی گل زیبایی به سر رسوند و تیمش رو نجات داد گلش تکنیکی بود و حرکتی که یارش توپ رو وایسوند گل رو زیبا و تکنیکی کرد