نظرات ۱

  • عباس سپاهانی

    متاسفم برای این داوری.بازن سر سپاهان بریدن