0 (5) - 0 (6)
تمام شده
جام حذفی ایران
23 شهریور 1397
18:40