1 (4) - 1 (3)
تمام شده
جام حذفی ایران
13 مهر 1397
18:15