بازیکن ها
شماره نام سن دقیقه بازی گل زده گل خورده بازی انجام داده بازی کارت قرمز کارت زرد
مهاجم
-
Gholamabbas Semachi 2019 - - - - - -
مطالب مرتبط